Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W DOMENIE TOPCHARMS.PL

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego w domenie topcharms.pl przez MIMBA Ewa Malinowska-Lament (dalej MIMBA) z siedzibą w Legionowie oraz określa zasady i warunki świadczenia przez MIMBA z siedzibą w Legionowie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

I. Postanowienia Ogólne.

1. Definicje:
1.1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa.
1.2. Dostawca – przedsiębiorca (firma kurierska specjalizująca się w dostarczaniu przesyłek) wybrany przez Sprzedawcę dla potrzeb dostarczania Towarów do Klientów.
1.3. Klient – osoba fizyczna dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późniejszymi zmianami).
1.5. Kodeks Postępowania Cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późniejszymi zmianami).
1.6. Konsument – osoba fizyczna spełniająca przesłanki określone w art. 22 Kodeksu Cywilnego.
1.7. Konto Klienta – zindywidualizowane konto utworzone na rzecz Klienta w następstwie dokonania przez niego rejestracji na Stronie Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem innych kanałów sprzedaży, w tym serwisów aukcyjnych.
1.8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą; Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem topcharms.pl.
1.9. Serwis – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy oraz strony internetowe, na których Sprzedawca prowadzi sprzedaż (w tym portale aukcyjne); Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy działający w domenie topcharms.pl; Sprzedawca – MIMBA Ewa Malinowska-Lament, ul. Jasnogórska 10, 05-120 Legionowo, NIP: 5361347093, REGON: 365384331.
1.10. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.
1.11. Towar – wyrób (produkt) dostępny w Sklepie Internetowym, w odniesieniu do którego można złożyć Zamówienie.
1.12. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem w ramach Sklepu Internetowego.
1.13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
1.14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827).
1.15. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami).
1.16. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane również jako „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
1.17. Dreamcommerce - DREAMCOMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem: ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków, NIP 9452156998, nr REGON 12149520300000 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000395171, o kapitale zakładowym – 2 811 500,00 zł (w całości wpłacony); podmiot z którym sprzedawca zawarł umowę licencji na prowadzenie sklepu internetowego.
1.18. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości) – podmiot świadczący usługi płatności natychmiastowych i płatności kartą płatniczą.
1.19. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem.

2. Regulamin został wydany na podstawie artykułu 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulaminu nie stosuje się do sprzedaży Towarów dokonywanej w inny sposób niż za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Regulamin określa między innymi zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego i obejmuje w szczególności następujące rodzaje i zakres usług: zasady rejestracji i korzystania z Konta Klienta w Sklepie Internetowym, zasady i warunki dokonywania Zamówień Towarów w Sklepie Internetowym, zasady i warunki zawierania Umów sprzedaży przy pomocy usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego, zasady prowadzenia Konta Klienta przez Sprzedawcę, zasady świadczenia usługi newsletter drogę elektroniczną.

4. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga uprzedniego zapoznania się przez niego z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenia zgody na przestrzeganie zawartych w nim postanowień (akceptacja Regulaminu).

5. Sprzedawca udostępnia Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

6. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz korzystanie z usług dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

7. Informacje i treści zawarte na Stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji (rokowań) w celu zawarcia umowy.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany Towarów oraz ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących Towarów. Zmiany te nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego.

9. Klient korzystający ze Strony Sklepu Internetowego (i samego Sklepu Internetowego) jest zobowiązany do:
a. nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz nie wykorzystywania Sklepu Internetowego oraz Strony Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem;
b. nie naruszania dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich;
c. wykorzystywania wszelkich informacji dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego (w tym materiałów handlowych, marketingowych i promocyjnych) jedynie na użytek własny;
d. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowania się do niniejszego Regulaminu i ogólnych zasad dotyczących funkcjonowania sieci Internet;
e. nie podejmowania bezprawnych działań naruszających dobre imię Sprzedawcy.

II. Dokonywanie i realizacja Zamówień.

1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe siedem dni w tygodniu przez wszystkie dni roku kalendarzowego.

2. Klient może dokonywać Zamówień po dokonaniu rejestracji. W celu rejestracji wymagane są dane: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.

3. Rejestracja pozwala na utworzenie indywidualnego Konta Klienta, dzięki czemu Klient może korzystać z szeregu dodatkowych funkcji pozwalających między innymi na oszczędzaniu czasu przy dokonywaniu kolejnych Zamówień. Rejestracja Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Sklepu Internetowego. Rejestracja jest jednorazowa – przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient posługuje się loginem (indywidualnym identyfikatorem – adresem poczty elektronicznej/e-mail Klienta) i hasłem ustalonym przez niego w formularzu rejestracyjnym. Login oraz hasło, które powinno mieć nie mniej niż 6 znaków, stanowią dane poufne. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku szkód poniesionych przez Klienta w związku z ich utratą przez Klienta lub ich ujawnieniem przez Klienta osobom trzecim. Aktualizowanie lub modyfikowanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym może być dokonywane przez Klienta przy wykorzystaniu hasła i loginu służących logowaniu się przez Klienta w celu dokonania Zamówienia.

4. W trakcie rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywania materiałów Sprzedawcy w formie elektronicznej – newslettera, o którym mowa w punkcie IX niniejszego Regulaminu. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.

5. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) wyszczególniony w formularzu rejestracyjnym informację o potwierdzeniu dokonania rejestracji, co jest równoznaczne z zawarciem z Klientem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

6. W celu dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient powinien wejść na Stronę Internetową Sklepu Internetowego oraz wykonywać kolejne czynności na podstawie wyświetlanych na stronie komunikatów i informacji.

7. Wybór Towarów następuje poprzez ich dodawanie do koszyka (kliknięcie na „do koszyka”)

8. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyszczególnionych w formularzu Zamówienia oraz wskazaniu przez niego sposobu dostawy i formy płatności pojawi się na ekranie podsumowanie dokonywanego Zamówienia zawierające między innymi następujące dane:
a. zamawiany Towar lub Towary;
b. cena jednostkowa poszczególnych Towarów oraz cena zbiorcza w przypadku zamawiania więcej niż jednego Towaru;
c. koszt dostawy w formie wybranej przez Klienta.

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towarów, których dotyczy Zamówienie.

10. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta powyższej wiadomości. W treści tej wiadomości znajdzie się między innymi numer Zamówienia, którego dokonał Klient oraz wymagane informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

11. W sytuacji, gdy w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego Towaru lub nie uda się zrealizować Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia.

12. Zamówienia Towarów mogą być składane w ciągu całej doby. W przypadku, gdy Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w dniu roboczym pomiędzy godzinami 00:01 a 16:00 przyjmuje się, że Klient dokonał Zamówienia w tym samym dniu. W każdym innym przypadku przyjmuje się, że Klient dokonał Zamówienia w pierwszym Dniu roboczym następującym bezpośrednio po Dniu roboczym, w którym Klient otrzymał Potwierdzenie.

13. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim i jest zgodna z treścią niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia w każdym z następujących przypadków:
a) formularz Zamówienia nie został wypełniony w całości lub też został wypełniony w nieprawidłowy sposób;
b) zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu.

15. W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny w ciągu 1 Dnia roboczego następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta). Zwrot ten będzie miał miejsce w terminie 7 Dni roboczych następujących po dniu, w którym powyższa kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do czasu otrzymania zapłaty jego ceny przez Klienta.

17. Wysyłka Towaru nastąpi w przeciągu jednego dnia roboczego od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy lub od dnia autoryzacji płatności kartą płatniczą lub przelewem świadczonym przez podmioty wskazane w dalszej części regulaminu.

III. Ceny, koszty przesyłki oraz metody i warunki płatności.

1. Ceny Towarów są określane i podawane w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.

2. Cena Towaru zamieszczona na Stronie Internetowej ma charakter wiążący dla Klienta i Sprzedawcy od chwili otrzymania przez Klienta w formie poczty elektronicznej (e-mailowej) potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do czasu realizacji Zamówienia.

3. Koszt dostawy (przesłania Towaru) dokonywanej przez Sprzedawcę na adres podany przez Klienta znajduje się w stopce strony pod linkiem "Dostawa i płatności".

4. Koszt płatności za zakupiony przez przez Klienta Towar znajduje się w stopce strony pod linkiem "Płatności" oraz w Koszyku.

5. Klient może wybrać następujące formy płatności za kupowane Towary:
a. płatność online (e-przelewem) dokonywana za pośrednictwem systemu www.przelewy24.pl obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; sposoby i zasady dokonywania płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 znajduje się na www.przelewy24.pl;
b. przelew bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku Millenium. Numer: 44 1160 2202 0000 0003 1174 1328, MIMBA Ewa Malinowska-Lament, ul. Jasnogórska 10, 05-120 Legionowo. W tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.
c. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online i obsługi kart płatniczych jest Blue Media S.A.. Dostępne formy płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
d. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

IV. Dostawa.

1. Dostawa Towarów jest możliwa wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie będzie realizował jakichkolwiek Zamówień, w których jako miejsce dostawy zostało określone miejsce (miejscowość) leżące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Klient nie może dokonać osobistego odbioru Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym TopCharms.pl, dostawa realizowana jest tylko i wyłącznie wysyłkowo.

3. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostawy w formie przesłania Towarów przez Sprzedawcę, dostawy są realizowane za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

4. Złożenie Zamówienia przez Klienta automatycznie oznacza akceptację warunków i kosztów dostawy Towaru.

5. Dostawa Towaru zostanie zrealizowana przez Sprzedawcę w terminie do 7 Dni roboczych następujących po dniu, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy lub dokonano autoryzacji karty płatniczej.

6. W przypadku nieobecności Klienta w momencie dokonywania dostawy Dostawca zostawia awizo. Dostawca może ustalać z Klientem telefonicznie inny termin dostawy.

7. W związku z tym, że niektóre Towary marki TopCharms wykonywane są ręcznie, może się zdarzyć w wyjątkowych przypadkach, że czas realizacji Zamówienia przedłuży się. W takiej sytuacji Klientowi zostanie przesłana (w ciągu 7 Dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienie złożonego przez Klienta) na podany przez niego adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacja, w której Klient zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji Zamówienia. Klientowi będzie w tym przypadku przysługiwało prawo rezygnacji ze złożonego Zamówienia poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o tym fakcie w na adres poczty elektronicznej (e-mail) topcharms@topcharms.pl. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w powyższym e-mailu. Zwrot ten zostanie dokonany w terminie 7 Dni roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca otrzyma rezygnację Klienta ze złożonego Zamówienia.

8. Wraz z przesyłką lub osobną przesyłką listową, Klient otrzymuje stosowny dokument stanowiący dowód zawarcia transakcji, którym jest paragon fiskalny lub faktura VAT. W przypadku dokonania Zamówienia przez Klienta – osobę fizyczną, dowodem zawarcia transakcji jest paragon fiskalny.

9. Przy odbiorze przesyłki Klient może sprawdzić, czy zawartość przesyłki jest zgodna z dokonanym przez niego Zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia takich okoliczności Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i zawiadomić jak najszybciej o tym fakcie Sprzedawcę z wykorzystaniem numeru telefonu znajdującego się na Stronie Internetowej Sklepu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail): topcharms@topcharms.pl.

10. Wraz z dokonaniem odbioru przesyłki ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta. Nie uchybia to prawu Klienta do dokonania reklamacji Towaru lub innym uprawnieniom Klienta wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

11. W przypadku nie odebrania przez Klienta, bez podania przyczyn, przesyłki w terminie 10 do daty, w którym Dostawca pozostawił awizo, Sprzedawca oraz Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie dotyczącymi dokonywania zwrotów środków pieniężnych. Powyższe prawo odstąpienia od umowy przysługuje również Sprzedawcy oraz Klientowi w przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności online (e-przelewem) lub przelewem bankowym i płatność ta nie zostanie dokonana w terminie 10 dni od dnia, w którym Sprzedawca dokonał potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

V. Uprawnienie w zakresie odstąpienia od Umowy sprzedaży.

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo – na mocy przepisów Ustawy o prawach konsumenta – do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego Towaru. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed tym terminem.

2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail: topcharms@topcharms.pl lub listem poleconym na adres MIMBA Ewa Malinowska-Lament, ul. Jasnogórska 10, 05-120 Legionowo.

3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zwracane mu są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru Klientowi, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zostaje ona uznana za niezawartą. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres: MIMBA Ewa Malinowska-Lament, ul. Jasnogórska 10, 05-120 Legionowo.

5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę, o której mowa z art. 32 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, na to aby Sprzedawca dokonał zwrotu należnych Klientowi kwot na podany przez niego rachunek bankowy. Klient nie będzie ponosić żadnych opłat związanych z takim zwrotem. Rachunek bankowy Klienta dla potrzeb zapłaty powyższych kwot powinien zostać przez niego określony w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przesłany przez klienta odrębnie (osobno) pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) topcharms@topcharms.pl.

6. Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru. Jeżeli Klient wybierze inny sposób dostarczenia Towaru niż za pośrednictwem poczty (tj. inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę) Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem (odesłaniem) towaru.

VI. Reklamacje dotyczące Towarów.

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za niezgodność z umową zakupionego przez niego Towaru. W przypadku pozostałych Klientów Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie VIII niniejszego Regulaminu.

2. Jeżeli w ocenie Klienta nabyty przez niego Towar ma wady, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (w tym odstąpienia od umowy oraz żądania obniżenia ceny Towaru), Klient może żądać naprawy Towaru lub wymiany Towaru na nowy. W tym celu Klient powinien:
- odesłać Towar (o ile to jest możliwe w oryginalnym opakowaniu i z załączonym dowodem zakupu – paragonem) na następujący adres: MIMBA Ewa Malinowska-Lament, ul. Jasnogórska 10, 05-120 Legionowo;
- przesłać lub przedłożyć w inny sposób na wskazany powyżej adres pisemne oświadczenie zawierającego reklamację wadliwego Towaru;
- wskazać w powyższym oświadczeniu, czy domaga się naprawy towaru, czy też wymiany towaru na nowy, wolny od wad oraz określić, na czym polega wada towaru;
- wskazać w powyższym oświadczeniu dane kontaktowe dla potrzeb załatwienia przez Sprzedawcę reklamacji, w tym: adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca dokonuje, zgodnie z żądaniem Klienta naprawy towaru lub wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy. Sprzedawca może odmówić żądaniu Klienta naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem (tj. wyminą towaru na nową, wolną od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. Sprzedawca pokrywa uzasadnione koszty reklamacji, w tym udokumentowany koszt przesłania Towaru będącego przedmiotem reklamacji przez Klienta.

VII. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania Sklepu Internetowego, w tym przerw w funkcjonowaniu Stron Sklepu Internetowego, Klient może zgłaszać na następujący adres: MIMBA Ewa Malinowska-Lament, ul. Jasnogórska 10, 05-120 Legionowo. Reklamacja powinna mieć formę pisemną.

2. Reklamacja musi zawierać w szczególności jej przedmiot (w tym rodzaj nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego), datę wystąpienia nieprawidłowości, imię i nazwisko oraz adres Klienta składającego reklamację oraz jego adres do korespondencji.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta. W przypadku, gdy reklamacja nie może być rozpatrzona w tym terminie, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Klienta, informując go jednocześnie o powodach opóźnienia i planowanym terminie rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy.

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem do Sklepu Internetowego i dokonywaniem Zamówień wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym polegających na błędnym dokonaniu rejestracji przez Klienta.

IX. Newsletter.

1. Każdy Klient może skorzystać z nieodpłatnej usługi newslettera świadczonej drogą elektroniczną („newsletter”).

2. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta materiałów w formie elektronicznej, w tym między innymi informacji o dostępnych Towarach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę, planowanych promocjach oraz wydarzeniach związanych z działalnością Sprzedawcy.

3. W celu otrzymywania newslettera Klient może podczas rejestracji wyrazić zgodę na jego otrzymywanie. Zgoda ta jest wyrażana podczas zakładania Konta Klienta dla potrzeb dokonania zakupów w Sklepie Internetowym lub też niezależnie od rejestracji dla tych potrzeb. Wyrażenie powyższej zgody przez Klienta jest dobrowolne.

4. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zgody Klienta na otrzymywanie newslettera, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta potwierdzenie przyjęcia Klienta do grona osób, którym będzie przesyłany newsletter.

X. Przetwarzanie danych osobowych Klientów.

1. Dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym Klientów, są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych ze Sklepem Internetowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz RODO.

2. Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających Serwis oraz użytkowników dokonujących rejestracji są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są w żadnym przypadku sprzedawane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.

3. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników Serwisu traktowany jest jako baza danych, przechowywana w Dreamcommerce na zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Jako administrator danych osobowych zebranych poprzez Serwis, Sprzedawca informuje, że dane osobowy są w drodze umowy powierzone firmie Dreamcommerce.

4. Przetwarzając dane osobowe, Sprzedawca zwraca szczególną uwagę, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych osobowych – Sprzedawcę, stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): topcharms@topcharms.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika Serwisu występującego z takim żądaniem.

XI. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz innych usług dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych oraz systemów operacyjnych zarówno stacjonarnych jak i mobilnych.

2. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga dostępu do sieci Internet.

XII. Postanowienia przejściowe i końcowe.

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego, z tym, że postanowienia zawarte poniżej w punktach 6 -8 stosuje się odpowiednio.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa (w tym zmiany ich wykładni lub interpretacji) lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników Serwisu (Klientów Sklepu Internetowego) i zapobieganiu nadużyciom.

4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Sklepu Internetowego.

5. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego. Doręczenie zmian Regulaminu Klientom będzie następować poprzez wybrany przez Sprzedawcę sposób zapewniający zapoznanie się przez Klientów z tymi zmianami. 

6. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient (posiadający Konto Klienta) nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zawiadamia on o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 Dni roboczych od daty uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez strony tej umowy praw nabytych przed przedmiotowym rozwiązaniem.

7. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć Zamówień złożonych przed dniem zamieszczenia tej zmiany na Stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia te będą realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.

8. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa w miejsce zapisów Regulaminu dotkniętych nieważnością stosuje się te przepisy. W takim przypadku pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

9. Regulamin nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które to przepisy nie mogą być wyłączone lub zmodyfikowane w drodze umowy lub porozumienia stron.

10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku. Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca od 15 września 2016r. jest dostępna po przesłaniu prośby o udostępnienie na adres topcharms@topcharms.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl